فاربن آرایشی بهداشتی

فاربن

شــرکت فاربــن در ســال 1391 بــا هــدف تولیــد محصــولات درمانــی و مراقبــت از پوســت و مــو بــا منشــاء گیاهــی – طبیعــی بنیــان گذاشــته شــد. بــه منظــور تحقــق ایــن هــدف، شــرکت اقــدام بــه جــذب متخصصــان و نخبــگان داخلــی در حــوزه هــای مختلــف علمــی نمــود و بــه پشــتوانه انجــام تحقیقــات مختلــف بــر روی محصــولات طبیعــی، تولیــد محصولاتــی بــا منشاء گیاهــی آغــاز گردیــد. بــه واســطه طبیعــی بــودن محصــولات فاربــن، شــعار «زیبایــی همــراه بــا ســلامتی» بــرای ایــن نــام تجــاری انتخــاب  گردیــد.
بــه منظــور جلــب رضایــت مصــرف کننــدگان و تولیــد محصــولات مطابــق بــا اســتانداردهای جهانــی، در مرکــز تحقیقــات فاربــن مطالعــات زیــادی بــا هــدف بررســی و انــدازه گیــری دقیــق میــزان تاثیــر محصــولات بــر روی پوســت و مــو صــورت می پذیــرد. نتیجــه ایــن تـلـاش هــای بــی وقفــه، تولیــد محصولاتــی بــر پایــه گیاهــی بــا بالاتریــن عملکــرد اســت کــه بــه پوســت و مــوی مصــرف کننــدگان  شــادابی و لطافــت به ارمغان می آورد. فاربن جهت تولید تخصصی محصولات برای انواع پوست و مو تولیدات خود را بر پایه  شیر و سه گیاه اثربخش چای سبز، آرگان و جوانه گندم قرار داده است.

در سال 1398 به منظور ارائه محصولات تخصصی برای مراقبت تخصصی از پوست، برند فاربن زیرگروه Farben Plus  را معرفی نمود که به پشتوانه کیفیت بسیار خوب این محصولات به سرعت مورد تایید پزشکان متخصص پوست و موی کشور نیز قرار گرفته است.

همچنین برند فاربن دارای زیرگروه Farben for Men می باشد که در این زیر گروه، محصولات تخصصی ویژه آقایان عرضه می­شود.