استارآرا

برند استارآرا در سال 1386با تمرکز
بـر مــحـصـولات تـخصصـی آرایـشـی و
ـ بهـداشتی مو به بـازار عـرضه گردید.
مـحـصولات استـارآرا بـا هــدف ارائـه
مـحصولات تـخـصصی و با کـیفـیـت بـه
سالـن های آرایـشـی طـراحی و تـولیـد
میشوند.
فاربن

شرکت تابش نور پس از سالها تحقیق
و آزمایش، محصولات فاربن را با شعار
«زیبایی همراه با سلامتی» در سال 92
وارد بازار نمود . خـطوط محصول بـرند
فـاربن شامـل انواع کرم ، شـامپـوهـای
روزانـه و تخصصی و هـمـچنین شامپـو
رنگ میباشد.
دورلایت

محصولات دورلات با شعار«زیبایی برای
هـمیـشـه » و بـا تـمـرکـز بر مـحـصولات
آرایـشی و بهـداشتی مو به بازار عرضه
گردیـد. خـطوط محصول برند دورلایـت
شامل رنگ مو ، انـواع ماسک مو، انـواع
پـودر دکـلـره ، انـواع ژل مـو و شـامـپـو
روزانه دورلایت میباشد.
استار لیدی

مـحـصولات آرایشی استـارلیـدی در سـال
1392روانه بازار گردید. خـطوط محصول
استارلیدی شامل رنگ مو،انواع اکسیدان
و ماسک مو می باشد.