» واحد صادرات

فروش خارجی: با توجه به اینکه ورود به بازارهای خارجی در اولویت برنامههای فروش شرکت قرار دارد لذا واحد فروش خارجی نیز از فعالترین واحدهای فروش شرکت محسوب میشود.