» نرم کننده

نرم کننده که جهت حفظ لطافت و نرمی موها مورد استفاده قرار می گیرد در 3 حجم 120، 750 میل و 4 لیتری ارائه می شود.